Karava Makara Sri Lanka 

   Karava of Sri Lanka

Kshatriya Maha Sabha, Sri Lanka